Motie: Herziening Afvalbeleid

De gemeenteraad van Hengelo in vergadering bijeen op 16 december 2020.

Constaterende dat:

 • Het afvalbeleid bij de Hengelose bevolking onvoldoende draagvlak heeft waardoor de motivatie voor een correcte afvalscheiding ontbreekt.
 • Er een structureel financieel tekort dreigt van meer dan zeven ton per jaar als gevolg van een ‘vervuilde’ PMD afvalstroom.
 • Dat het pasjessysteem voor ondergrondse containers op grote schaal fraudegevoelig is.
 • Het principe ‘de vervuiler betaalt’ niet correct wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd.

Overwegende dat:

 •  De bevolking door verminderd vertrouwen in de overheid minder goed meewerkt aan correcte afvalscheiding.
 • De lokale overheid niet klantgericht denkt en onvoldoende geen rekening houdt met wensen en behoeftes van burgers
 •  Een systeem van gedifferentieerde tarieven het beoogde effect niet haalt.
 • Er bij gelijke of vrijwel gelijke tarieven, zoals in Nijmegen, er geen financieel motief is voor incorrecte afvalscheiding.
 • Het tarief per zak restafval € 1 dient te bedragen (max 10% afwijken) en alleen in ondergrondse afvalcontainers gaat.
 • Plastic afval €0.10 per aangekochte zak of € 1 per rolcontainer dient te bedragen (max 10% afwijken).
 • GFT afval of per rolcontainer € 1 (max 10% afwijken) dient te bedragen (max 10% afwijken).
 • Het vaste tarief ondergebracht wordt bij de OZB.
 • Niet de eindgebruiker de verpakkingsafvalstroom veroorzaakt, maar dat de retailers de maatschappij hiermee opzadelen.
 • Ondernemingen uit de supermarkt branche (SBI code 47.11) een verhoogde OZB gebruikersbelasting dienen af te dragen vanwege het veroorzaken van een aan omzet gerelateerde PMD afvalstroom.
 • De ‘keuzecontainer’ een geprivatiseerde afvalservice dient te zijn.

Draag het college op:

 • Voor het jaar 2022 nieuw beleid te gaan ontwikkelen, waarbij een te strikte ‘Diftar’ wordt logelaten en vervangen wordt door een gesimplificeerd systeem van € 1 tarieven en een vast tarief via de OZB, waarbij de supermarkt branche relatief hoger wordt aangeslagen om de begroting kostendekkend te maken. (De supermarktbranche wordt na een aantal jaren de kans geboden op herziening van de hogere OZB op basis van aantoonbare PMD afvalstroomreductie.)
Motie: Herziening Afvalbeleid