[Twentse] Motie: Bescherming Twents coulissenlandschap tegen windmolens en zonneparken

Er is grote onrust in Twente over de mogelijke gevolgen van de energietransitie. Alleen de politiek ontkent dit en dendert voort. Men gaat wel in gesprek, maar daar blijft het bij, zoals wel vaker gebeurt bij draagvlakcampagnes.

De onrust is er vooral omdat de burger zich feitelijk genegeerd voelt. Tegelijkertijd is het wel duidelijk dat die energietransitie noodzakelijk is. Het compromis is eigenlijk heel simpel, leg duurzame energie-installaties aan op voor de hand liggende plaatsen zoals langs de de A35, in industriegebieden en op daken van distributiecentra. Bescherm dus natuur, milieu en cultuurlandschap.

Deze motie is poging om onder Twentse raadsleden draagvlak te creëren voor conservatie van het Twentes buitengebied terwijl de energietransitie wel ondersteund wordt.

————————————————————————————————— 

[Twentse] Motie [vreemd]: Bescherming Twents coulissenlandschap tegen windmolens en zonneparken

De gemeenteraad van [Twentse gemeente] in vergadering bijeen op [dag] [maand] 2021.

Constaterende dat:

 • Er plannen ontstaan om op grote schaal windmolens en windparken te bouwen in het Twentse landelijke gebied.
 • Dat Twente een bijdrage moet leveren aan de opwekking van duurzame energie.

Overwegende dat:

 • Het Twentse coulissenlandschap van kostbare cultuurhistorische, natuurlijke en economische waarde is.
 • Dat Twentse burgers het coulissenlandschap willen behouden en beschermen.
  Dat lokale bestuurders het belang van het Twentse coulissenlandschap met duidelijke afspraken en erkenning bescherming kunnen bieden.
 • Dat Twente wil bijdragen aan de opwekking van duurzame energie.
 • Dat windmolens in Twente alleen op geschikte plekken langs de A35 mogen ontstaan.
 • Dat zonneparken alleen mogen ontstaan op plekken waar al een stedelijke bebouwing is of op terreinen met een bedrijfsmatige bestemming, of langs de A35.

Draag het college van [Twentse gemeente] op:

 • Om vanuit het samenwerkingsverband Twentse gemeenten (Regio Twente) een Twents convenant op te stellen die ondubbelzinnig de inrichting van windmolens en zonneparken in het Twentse landelijke gebied voorkomt.
 • Om de contouren van een te beschermen Twents coulissenlandschap vast te stellen en dit gebied een beschermde status te geven in de omgevingsvisie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Herbert Capelle (Lid Capelle gemeenteraad Hengelo)

De Motie in Word format

[Twentse] Motie: Bescherming Twents coulissenlandschap tegen windmolens en zonneparken